• giborinbal

מה עושים עם אי הודאות הזו?

‎בתקופה הזו, של שנה חדשה, קורונה, אי-ודאות וכל מה שמשתנה כל הזמן, אני מתעסקת יותר מתמיד בשאלה:

‎איזה חיים אני רוצה לעצמי?